Ύστερα από πειραματισμούς και δοκιμές αρκετών χρόνων, τον Αύγουστο του 2016 ιδρύθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών εργαστήριο με την ονομασία «Εργαστήριο Νεοελληνικής Φιλολογίας: Αρχειακά τεκμήρια & Τύπος» (ΕΑΤΤ) (ΦΕΚ 27071/12-8-2016). 

Το ΕΑΤΤ καλύπτει στην Ειδίκευση Νεοελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος α) ερευνητικές ανάγκες σε θέματα νεοελληνικής και συγκριτικής φιλολογίας σε πανελλαδικό και διεθνές επίπεδο, β) διδακτικές ανάγκες του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών και στους δύο κύκλους, γ) διεπιστημονικές συνεργασίες με άλλα πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Το ΕΑΤΤ δεν συνιστά αποθετήριο αρχειακού υλικού, αλλά μια δραστηριότητα ενταγμένη σε πλαίσιο ακαδημαϊκό, η οποία στοχεύει στη σύνδεση του αρχειακού υλικού και του Τύπου με την έρευνα και τη διδασκαλία. Πιο συγκεκριμένα, το ΕΑΤΤ έχει στόχο τη μελέτη αρχείων λογοτεχνών ή πολιτισμικών φορέων με αναγνωρισμένη πορεία και σημαντική προσφορά στη λογοτεχνία, καθώς και του Τύπου σε σχέση με τη λογοτεχνία. Στόχος είναι η έρευνα και η παραγωγή γνώσης σε επίπεδο μεταπτυχιακό, ώστε να καλυφθούν ποικίλα κενά της νεοελληνικής και της συγκριτικής φιλολογίας. 

Πιο συγκεκριμένα, η συστηματική μελέτη αρχειακού υλικού και του περιοδικού τύπου θα επιτρέψει τη συμπλήρωση κενών της νεοελληνικής φιλολογίας και θα δρομολογήσει την επεξεργασία εκδόσεων του έργου συγγραφέων, τη μελέτη του υλικού αναφοράς έργων που συζητήθηκαν εκτενώς από την κριτική, εκδόσεις αλληλογραφίας μεταξύ λογοτεχνών, έτσι ώστε να φωτισθούν προσωπικότητες, εποχές, σχέσεις και γεγονότα, κ.ο.κ. 

Το ΕΑΤΤ συνεργάζεται με την Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) με στόχο την έκδοση ειδικών τόμων και τευχών και την κατάρτιση βάσεων δεδομένων. Επιπλέον, σκοπεύει την αξιοποίηση του αρχειακού υλικού και του Τύπου μέσω της εκπόνησης διπλωματικών και διδακτορικών διατριβών, διοργάνωσης συνεδρίων, επιστημονικών ημερίδων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων, καθώς και διαλέξεων από προσκεκλημένους επιστήμονες της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

Το ΕΑΤΤ στεγάζεται σε χώρους του Τμήματος Φιλολογίας, ενώ το αρχειακό υλικό φυλάσσεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο της ΒΚΠ. 

Το ΕΑΤΤ δέχεται δωρεές προσωπικών βιβλιοθηκών και αρχείων λογοτεχνών ή την εκχώρηση του δικαιώματος μελέτης σαρωμένου αρχειακού υλικού. Πρόσφατα, το ΕΑΤΤ απέκτησε τη βιβλιοθήκη του Θανάση Βαλτινού, αποτελούμενη από περίπου 4.000 τόμους. Στις 17 & 18 Μαϊου η Ειδίκευση Νεοελληνικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας διοργάνωσε Διεθνές Συνέδριο με τίτλο «Θανάσης Βαλτινός: το τέλος τη αφήγησης;», ενώ αναμένεται η έκδοση των Πρακτικών του συνεδρίου.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα  http://eatt.philology.upatras.gr/

 

Email: eatt@upatras.gr

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας με τα μέλη του μπορεί κανείς να βρει στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φιλολογίας: philology.upatras.gr

Το ΕΑΤΤ στεγάζεται και λειτουργεί σε χώρους του Τμήματος Φιλολογίας και σε χώρο της ΒΚΠ. Συγκεκριμένα, τα γραφεία των μελών του στεγάζονται στο κτίριο Κ 19, ενώ χρησιμοποιούνται οι εκπαιδευτικοί χώροι και οι αίθουσες διδασκαλίας του Τμήματος. Το αρχειακό υλικό φυλάσσεται στην πτέρυγα των δωρεών της ΒΚΠ, σε κατάλληλα διαμορφωμένο και εξοπλισμένο χώρο.

 

Το ΕΑΤΤ στελεχώνεται από μέλη ΔΕΠ της Ειδίκευσης ΒΝΕΣ του Τμήματος Φιλολογίας, των οποίων η επιστημονική ενασχόληση εμπίπτει στα επιστημονικά, ερευνητικά και διδακτικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, από μεταδιδακτορικούς ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές, με συναφή προς το εργαστήριο ερευνητικά ενδιαφέροντα, καθώς και από μέλη του λοιπού ειδικού επιστημονικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες.

Στην πρώτη περίοδο λειτουργίας του, που ξεκίνησε με την ίδρυσή του (ΦΕΚ 27071/2.8.2016), το Εργαστήριο στελεχώνεται από τα παρακάτω μέλη:

Διευθύντρια
Κατερίνα Κωστίου, καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας.

Μέλη
Γεωργία Γκότση, αναπληρώτρια καθηγήτρια Νεοελληνικής και Συγκριτικής Φιλολογίας.
Στέση Αθήνη, επίκουρη καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας.
Άννα Κατσιγιάννη, επίκουρη καθηγήτρια Συγκριτικής Φιλολογίας.

Μέλη του ΕΑΤΤ είναι αυτοδικαίως οι υποψήφιοι διδάκτορες της Ειδίκευσης και όσοι από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές εκπονούν εργασία που εμπίπτει στα επιστημονικά πεδία του Εργαστηρίου.

 

Πρόγραμμα Colloquium νεοελληνικής και συγκριτικής φιλολογίας

Σας ενημερώνουμε για το πρόγραμμα του Colloquium νεοελληνικής και συγκριτικής φιλολογίας για το Εαρινό εξάμηνο 2017.

22. 2. 2017: Θανάσης Αγάθος, επίκουρος καθηγητής νεοελληνικής φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας (ΕΚΠΑ): «Ο ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΒΔΟΜΗ ΤΕΧΝΗ».
Συνομιλήτρια: Γεωργία Γκότση, αναπληρώτρια καθηγήτρια νεοελληνικής και συγκριτικής φιλολογίας (Πανεπιστήμιο Πατρών).

15. 3. 2017: Έλλη Φιλοκύπρου, αναπληρώτρια καθηγήτρια νεοελληνικής φιλολογίας, Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ (ΕΚΠΑ): «ΝΗΣΙΔΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΟΥ ΧΑΜΟΥ ΝΗΣΙΔΑ: ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ, ΧΩΡΟΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΝ ΓΗ ΑΛΜΥΡΑ ΤΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΛΕΟΝΤΑΡΗ».
Συνομιλήτρια: Κατερίνα Κωστίου, καθηγήτρια νεοελληνικής φιλολογίας (Πανεπιστήμιο Πατρών).

22. 3. 2017: Γιάννης Παπαθεοδώρου, «ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΟΝ Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗ», αναπληρωτής καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων).
Συνομιλήτρια: Κατερίνα Κωστίου, καθηγήτρια νεοελληνικής φιλολογίας (Πανεπιστήμιο Πατρών).

5. 4. 2017: Αλεξάνδρα Σαμουήλ, αναπληρώτρια καθηγήτρια νεοελληνικής φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας (Πανεπιστήμιο Κύπρου): «ΑΡΙΘΜΟΛΟΓΙΑ, ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΗ».
Συνομιλήτρια: Άννα Κατσιγιάννη, επίκουρη καθηγήτρια συγκριτικής φιλολογίας (Πανεπιστήμιο Πατρών).

26. 4. 2017: Ιωάννα Ναούμ, επίκουρη καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας (ΑΠΘ): «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ: ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΝΟΣ ΛΗΣΤΟΥ, ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑ ΕΝΟΣ ΠΟΙΗΤΟΥ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ».
Συνομιλήτρια: Άννα Κατσιγιάννη, επίκουρη καθηγήτρια συγκριτικής φιλολογίας (Πανεπιστήμιο Πατρών).

10. 5. 2017: Στέση Αθήνη, επίκουρη καθηγήτρια νεοελληνικής φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας (Πανεπιστήμιο Πατρών): «Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: ΟΙ ΒΙΟΓΡAΦΙΕΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΟΥ 19oυ ΑΙΩΝΑ».
Συνομιλήτρια: Γεωργία Γκότση, αναπληρώτρια καθηγήτρια νεοελληνικής και συγκριτικής φιλολογίας (Πανεπιστήμιο Πατρών).